Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. 5 și art. 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică:

Nr
crt.
Data
primirii
Persoana
inițiatoare
Date de contact
(e-mail)
Conținut propunere / opinie/
recomandare (conf. art. 7)
Stadiu
(preluată/ nepreluată)
Justificarea nepreluării
(cf. art. 12 al. 3)