Convocare ședințelor de Consiliu Local

1 2 3

Convocarea ședințelor consiliului local

(1) Consiliul Local al ….(denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale)……… se convoacă după cum urmează:

  • a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1)alin. (2) lit. a) și c);
  • b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regăsește în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocați, prin grija secretarului general, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție, în una dintre următoarele modalități:a) în scris;b) prin mijloace electronice;c) în scris și prin mijloace electronice.

(3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.

(4) În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

  • a) data și ora desfășurării;
  • b) modalitatea de desfășurare;
  • c) locul desfășurării în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice;
  • d) proiectul ordinii de zi;
  • e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
  • f) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
  • g) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
  • h) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(6) Secretarul general transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă prefectului precizează și situațiile în care, drept urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 55 alin. (2) lit. e).(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.