Anunț organizare concurs promovare în grad profesional, Compartiment Situaţii de Urgenţă

Descriere

Detalii

Tip concurs Promovarea în grad profesional imediat superior
Funcţia publică Inspector, grad profesional Asistent

Inspector, grad profesional Principal

Compartiment Compartiment Situaţii de Urgenţă
Depunere dosare 22.02.2023 – 13.03.2023, inclusiv, la Compartimentul de Relaţii cu publicul din cadrul Primăriei comunei Oşorhei
Proba scrisă 28.03.2023, începând cu orele 1000
Proba orală Nu este cazul
Organizator Primăria comunei Oşorhei, judeţul Bihor
Adresa Localitatea Oşorhei nr.71, judeţul Bihor
Date contact organizator Tel: 0259 313 213 | Email : contact@comuna-osorhei.ro
Acte necesare
 1. formularul de inscriere prevăzut in anexa nr. 3 la HC> nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare;
 2. adeverinţa eliberata in vederea atestării vechimii in gradul profesional din care se promovează;
 3. cazier administrativ;
 4. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
Bibliografie Promovare post: Inspector, grad profesional Principal, în cadrul Compartimentului Situaţii de Urgenţă al Primăriei comunei OşorheiConform art. 22 alin. 3 din ii.G. nr. 611 din 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată în 2020, Bibliografia conţine, în mod obligatoriu:

 1. Constituţia României, republicată,
 2. Titlul I şi II ale părţii a VT – a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
  modificările şi completările ulterioare,
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
  formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografic dc specialitate:

 1. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
 2. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.
 3. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă.
 4. Legea nr 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă, cu modificările şi completările
  ulterioare;