Sprijin educațional sub formă de tichete sociale pentru copiii din familii defavorizate

Începând cu data 03.09.2020, Primăria comunei Osorhei, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial,pot beneficia în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Tichetele sociale emise pe suport electronic pot fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

– să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Osorhei;

-in cazul copiilor prescolari,  venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până la 284 lei.

– in cazul copiilor inscrisi in invatamantul primar si gimnazial, venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până la 1.115 lei (inclusiv);

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererea-declarație pe propria răspundere se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Osorhei sau prin e-mail in format electronic la adresa primaria.osorhei@cjbihor.ro, însoţită de următoarele acte doveditoare:

– acte de identitate ale părinților/repezentantului legal (copie);
– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, după caz : hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii(copie);
– certificatele de naștere ale copiilor (copie);
– dovada înscrierii la grădiniță/școală (în original);
– certificat de căsătorie părinți (copie);
– certificat de deces părinte, după caz (copie);
– acte doveditoare privind toate veniturile nete realizate de membrii familiei în luna iulie 2020, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Cererea-declarație pe propria răspundere poate fi descărcată de pe site-ul Primariei comunei Osorhei, sectiunea Asistenta sociala;

Familiile beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și cele beneficiare de prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială Oradea și care sunt în plată la data de 14.09.2020, se vor regăsi pe listele transmise Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor.

Conform reglementărilor legale în vigoare, Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Osorhei, va înainta lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului – Județul Bihor până la data de 15.09.2020. Ulterior această listă se va actualiza lunar în funcţie de solicitările primite.

Menționăm că tichetul social aferent unui an școlar va putea fi folosit timp de un an de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și numai la unităţile/magazinele afiliate. Lista acestora va fi comunicată odată cu primirea tichetului social.

Informații suplimentare se pot solicita la nr. de telefon:  0259-313213.